Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) / 9. издание

Най-добре Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) / 9. издание PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 12,87
ISBN: 9789547300002
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи.Поместени са и актовете, уреждащи издаването на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.

...общини в срока по ал. 2 ежегодно организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите ... PDF Приложение № 3.2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ІІ. ... . 3 (2) Органите на реда и сигурността могат да извършват дейност на територията на МУ-София само в следните случаи: 1. при разпореждане от съдебните власти; 2. в случаи на терористични актове, аварии и бедствия. подзаконови нормативни актове, свързани с изискванията на правилата и нормите за ... 【Устройство на територията - част ІІ (подзаконови ... ... . при разпореждане от съдебните власти; 2. в случаи на терористични актове, аварии и бедствия. подзаконови нормативни актове, свързани с изискванията на правилата и нормите за устройство на територията, в т. ч. за хигиена, опазване на здравето и околната среда, за Компактдискът предлага всички нормативни актове на трудовото право у нас, както и колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 516, ал. 4 от Кодекса на труда. (1) На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на селскостопански животни при отстояния, условия и брой, отговарящи на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ... ІІ. Предмет на дейност и правомощия ... законовите и подзаконови нормативни актове на територията на община Пловдив. ... осъществявана на територията на община ... Иван Стоянов. Проф. д-р Иван Стоянов завършва Ю ридическия факултет на СУ „ Кл имент Охридски " през 1978 г. От 1981 до 1984 г. е редовен аспирант по финансово право в Института за държавата и правото при БАН. изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове. Чл.4.Във всички населени места се разрешава отглеждането на 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове; 15. (1) Реда и условията за устройване на пчелини в зависимост от района на отглеждане са уредени в Закона за пчеларството и подзаконовите нормативни актове. (2) Собственици на пчелни семейства в ... *(§ 20, ал. 2 ЗУТ) - Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни ... Устройство на територията - част ІІ (подзаконови нормативни актове) 6. издание - към 10 юни 2011 г. 240 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби" нашата цена: 6.70 лв. Подзаконови нормативни актове (ПНА) ГЛАВА ПЕТА. ФИНАНСОВОПРАВНИ НОРМИ. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ДЕЙСТВИЕ § 1. Същност и видове финансовоправни норми § 2. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) развитие на инфраструктури за пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на ... Подзаконовите нормативни актове са няколко категории. Едни се отнасят непосредствено до строителството, други до паметниците на културата или до екологичните норми, правила за ... устройство на територията и...